Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Beroepsverenigingen:
Beroepsverenigingen zijn er om de belangen van hun leden te behartigen en tevens om leden te stimuleren om hun kennis en kunde op pijl te houden, alsook hun verantwoordelijkheden en kwaliteit van hulp scherp voor ogen te houden. Om deze redenen ben ik als GZ-psycholoog lid van verschillende beroepsverenigingen, te weten:

  • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
  • NvGzP (Nederlandse vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen en haar specialismen)
  • VEN (Vereniging EMDR Nederland)

Meldcode:
Als hulpverlener ben ik verplicht me te houden aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Deze code is opgesteld door de Rijksoverheid en helpt professionals goed te reageren bij vermoedens van dit soort geweld.

Kwaliteitsstatuut:
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Psychologiepraktijk De Vlindertuin is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt dit eventueel inzien op de praktijk.