Privacy

Deze website is in ontwikkeling en zal de komende tijd worden aangevuld.

Privacy policy

Privacyverklaring

Psychologiepraktijk De Vlindertuin hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Al hetgeen wordt besproken tussen u, uw kind en de behandelaar is vertrouwelijk zoals wettelijk bepaald. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Als eerstelijnspraktijk vind ik samenwerking met huisartsen en/of verwijzer erg belangrijk. Alleen met uw toestemming zal er overlegd worden met de betrokkenen of informatie uitgewisseld worden. Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in mijn elektronisch beveiligde dossier moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. In het dossier worden Persoonsgegevens opgeslagen en Bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn die gegevens die noodzakelijk zijn voor de verstrekking van de geestelijke gezondheidzorg zoals geboden door Psychologiepraktijk De Vlindertuin: Hieronder vallen gegevens als het BSN nummer en sommige gegevens over gezondheid. Het BSN nummer wordt opgeslagen en gebruikt voor het aanvragen van beschikkingen voor betaalde jeugdzorg en daarmee de registratie van het kind bij de gemeente als zijnde in zorg. Tevens kan de controle op zorgverzekering van het kind plaats vinden. Voor volwassenen is de registratie van het BSN nodig voor de controle op zorgverzekering. Het BSN van een volwassene wordt vermeld op de factuur van de behandeling die u kunt indienen bij uw verzekeraar. Daarnaast worden er soms gegevens over uw gezondheid opgeslagen. Deze gegevens moeten relevant zijn en door u zelf genoemd zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld ziektebeelden zijn of gegevens van (voedsel/medicatie) allergieën. Wanneer er reeds een vastgestelde diagnose is (DSM V classificatie), wordt dit ook opgeslagen. Ook wordt de door de behandelaar vastgestelde DSM V classificatie opgeslagen in het dossier. Dit is noodzakelijk voor de beeldvorming en behandeling van de cliënt.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.   

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met Psychologiepraktijk De Vlindertuin, drs. F.E. Tijsma GZ-psycholoog. Telefoon 06-16806232 / email: info@ppdevlindertuin.nl  U heeft altijd recht op inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend.

Privacy by default: Dit houdt in dat Psychologiepraktijk De Vlindertuin de functies van de zorgverlening standaard (by default) op de meest privacyvriendelijke stand heeft.

Privacy by design: Bij de door Psychologiepraktijk De Vlindertuin verleende zorg worden de persoonsgegevens goed beschermd. Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk verzameld voor het doel van de verwerking en ze worden niet langer dan nodig en wettelijk bepaald bewaard.