Tarieven & vergoedingen

Tarieven & vergoedingen – Kind en Jeugd

Vergoede zorg:
Psychologiepraktijk De Vlindertuin heeft een contract met Holland Rijnland voor vergoede zorg. Wanneer u woonachtig bent in één van de volgende gemeenten: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Zoeterwoude, Teylingen, of Nieuwkoop wordt de zorg vanuit Holland Rijnland vergoed tot een maximum bedrag waarbinnen het hulpverleningstraject zou moeten kunnen worden afgerond.

Nieuws: Vanaf januari 2024 gaat de gemeente Voorschoten de zorg voor jeugd onderbrengen bij Zorgorganisatie Holland Rijnland. Dit betekent dat vanaf 01-01-2024 Psychologiepraktijk De Vlindertuin vergoede zorg kan leveren aan cliënten woonachtig in Voorschoten.

Verwijzing huisarts, Jeugdteams, andere specialist: Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, dient u bij het starten van de hulp te beschikken over een verwijzing van de huisarts of andere specialist. Ook de Jeugdteams mogen verwijzen. Het betreft een verwijzing naar de Generalistische Basis ggz.

Tarieven voor zelfbetaler kind en jeugd:
Wanneer u buiten de genoemde gemeenten woonachtig bent, maar wel gebruik zou willen maken van het aanbod van Psychologiepraktijk De Vlindertuin, kunt u zelf de zorg inkopen. De praktijk hanteert een tarief van €110,- per consult. Een consult bestaat uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Voor de start, is altijd duidelijk op welke manier de behandeling gefinancierd gaat worden zodat dit voor alle partijen helder is.

Annuleren:
Wanneer u 24 uur van te voren uw afspraak annuleert, zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Dit kunt u doen via telefoon (06-16806232) of per email (info@ppdevlindertuin.nl). Wanneer u niet tijdig annuleert, ben ik genoodzaakt € 50,00 in rekening te brengen.

Tarieven & vergoedingen – Volwassenen

Vergoede zorg:
Op 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd in de GGZ. Dit heet het zorgprestatiemodel. Dit is onder andere gedaan om het systeem te vereenvoudigen, de factuur transparanter te maken en de administratieve last van behandelaren te verminderen. Het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties, zoals de naam al zegt. Een prestatie is bijvoorbeeld een gesprek. De keren dat u komt, noemen we een consult en in dat consult kan er diagnostiek of behandeling plaatsvinden. Daarnaast vindt er soms intercollegiaal overleg plaats (bijvoorbeeld tussen uw huisarts en mij), wat dan ook op de factuur komt te staan. U ziet de duur in minuten en als vrijgevestigde praktijk, valt de hulp onder “Ambulant”. Mijn beroep is Gezondheidszorgpsycholoog.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest vóórkomende prestaties en bijbehorende tarieven. Deze tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

PrestatiecodeNaam en duurNZa tarief 2022
CO0432Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten€ 142,31
CO562Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten€ 163,37
CO0497Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten€ 120,99
CO0627Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten€ 143,71
OV0007Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (max 15 minuten)€ 22,18
OV0008Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (>15 minuten)€ 67,62
OV0012Niet – basispakketzorg consult€ 117,33
 Niet nagekomen afspraak€ 75

Een consult bestaat uit 45 tot 60 minuten.

Voor de overige tarieven verwijs ik u naar de website van de overheid voor de zgn. Tariefbeschikking.  

De praktijk heeft géén contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in uw dossier. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts mag alleen naar een GZ-psycholoog verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis volgens de DSM-V. Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

U kunt het beste voor aanvang van de gesprekken contact opnemen met uw zorgverzekeraar om zeker te weten hoeveel u vergoed krijgt. Houdt u rekening met uw eigen risico. In 2022 bedraagt het eigen risico in de zorg € 385 (of hoger, afhankelijk van wat u heeft ingesteld).

Over de consulten die u per maand heeft gehad, krijgt u een factuur van de praktijk. Deze dient u zelf te voldoen en vervolgens zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Soms blijkt na de intakefase dat u beter geholpen bent bij een andere (meer gespecialiseerde) zorgverlener. U wordt dan doorverwezen en ontvangt een factuur over de geleverde consulten. Ook hierbij geldt, dat u deze voldoet en kan indienen bij uw zorgverzekeraar.

Er bestaat altijd de mogelijkheid om in therapie te komen zonder dat u dit laat vergoeden door uw zorgverzekeraar. Sommige mensen willen geen diagnose in hun medisch dossier, wensen hulp zonder dat er een DSM-V classificatie wordt vastgesteld, of hebben hun eigen beweegredenen.

Tarieven voor consulten zelfbetalende cliënten (m.i.v. 1-1-2024):
Individueel consult van 45 minuten direct, 15 minuten indirect: € 110,-
Telefonisch consult (per 15 minuten): € 27,50
De gemaakte kosten worden maandelijks in rekening gebracht.

Annuleren:
Wanneer u 24 uur van te voren uw afspraak annuleert, zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Dit kunt u doen via telefoon (06-16806232) of per email (info@ppdevlindertuin.nl). Annuleert u niet of te laat dan breng ik de gereserveerde tijd aan u in rekening. Dit is ongeacht de reden van afzegging, met uitzondering van plotselinge ziekte of corona klachten op de dag dat de afspraak is. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt €75.